• Bizleri Sosyal Medya'da Takip Edin !

TEMSİLCİLİKLERİMİZ

TARİHİ KÜTAHYA HANLARI VE KONAKLARI BEDESTEN,GERMİYAN SOKAĞI

Kapan Hanı ve Menzilhane (Merkez)

Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nde, eskiden Kapanaltı, sonra da Tahıl pazarı denilen yerde bulunan Kapan Hanı XIV.yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Evliya Çelebi 1671-1672 yıllarında bu handan söz etmiştir:

”Cümleden Kapan Hanı, demir kapulu, kal’a misaldir ve havlusunda bir havzı azimi üzre fevkâni bir zaviyesi vardır. Havuzun fıskiyesi adam gerdanı kalınlığı bertab ider, bu mescidi âli iki sütun üzre mebni maksure eşkâl bir meferrih dilküşa mescid-i rânadır. Ve cemi-i misafiriyn bunda ârâm ve istirehat edip ibadet ederler. Bu hanın canibi erbaasında fevkâni ve tahtani iki yüz ocaklı bir hanı azimdir, canibi garbe nazır bir kapısı, ketebesi üzre beyan mermer üzerine celi hatla kitabesi görünür”.

Hanın kapısı üzerinde iki satır halinde dört beyitlik bir kitabe bulunmaktadır:

“Binayı dilküşa kim buldu ikmal
İlâhı eylegül mâmur her sâl
Anın hakkında geldi işbu tarih
Ki daim sahibeş dürr-i izz û ikbal h.912 (1506-1507)”.

Kitabe üzerindeki bu tarih Karagöz Ahmet Paşa’nın Kütahya Valiliği dönemine rastlamaktadır. Karagöz Ahmet Paşa’nın isyan sırasında şehit edilmesinden sonra düzenlenen vakfiyesinde Kapan Hanı’nın da yapıldığı anlaşılmaktadır.

Kapan Hanı ilk yapılışında 77 odalı idi. Hanın ortasında bir mescit, mescidin altında bir çeşme, havuz, bir ahır ve helâ bulunuyordu. Hana bitişik ayrıca 20 dükkân bulunuyordu. Tamamen kesme taştan yapılmış olan bu hanın cephe görünümünde silmeler vardı.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Kapan Hanı kitabesini, Menzilhane kitabesi demesinden ötürü bu hana birçok kaynakta Menzilhane ismi yakıştırılmıştır. Ancak, han ile yakınındaki menzilhanenin ayrı ayrı yerler olduğu sanılmaktadır. Prof.Dr.Metin Sözen’e göre Buğday Pazarı’nda görülen kalıntının menzilhanenin bir bölümü olduğu sanılmaktadır.
 
GERMİYAN SOKAĞI
 

19 yy. sivil mimarlık örneklerinden olan ve konut mimarisi bakımından Anadolu’nun ahşap mimari özelliklerini taşıyan Kütahya evleri, aslına uygun olarak hala yaşamaktadır.

 

 

Kendine özgü iki ve üç katlı mimarileri, ahşap payandalı çıkmaları,pencere düzeni vegeniş saçakları ile eski konak kültürünün en güzel örneklerini bugüne taşımaktadır.

 

 

Giriş katları mutfak, kiler, depo ve tarım araçları için taşlık olarak düzenlenmiş, oturma, yatma, yeme, içme ve yıkanma odaları üst katlara yapılmıştır. Giriş kapılarıatların geçmesine imkan verecek ölçüde büyük tutulmuştur.Pencereler az sayıda ve küçük ebatlıdır. Kütahya evlerinde çıkma, mimari üslubun en önemli öğesidir. Sokaklar çok dar olsa bile saçaklar birbirine değercesine çıkmalar yapılmıştır. Karakteristik Kütahya evi genellikle büyüktür. Dış renklerde yüzey beyaz, kirli sarı, çivit mavisi veya aşı boyası renginde boyanmış, geren(toprak) sıvalıdır. Germiyan ve Ahierbasan Sokaklarında sokak boyunca sıralanan bu evleri görmek mümkündür.

 

 

Kaynak ve Detaylı bilgi için :
                                        http://www.kutahya.gov.tr

 

BEDESTENLER


Takvacılar Camii ile Saadettin Camii arasında bulunan ve aradan Kavaflar sokağının geçtiği iki arasta vardır. Kapalı çarşı görünümündeki bu iki yapı aynı dönemlerde yapılmış olmakla birlikte karşılıklı dükkânların birleşmesiyle Kütahya’nın ticaret merkezi haline gelmiştir.

 


BÜYÜK BEDESTEN15.yüzyılda Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan anıtsal yapı, 2008 yılına kadar sebze meyve satış yeri olarak kullanılmakta iken, Kültür ve Turizm Bakanlığından sağlanan ödenekle restore edilmiş olup, geleneksel el sanatları teşhir ve satış yeri olarak kullanılmaktadır.KÜÇÜK BEDESTEN

 


15.yüzyılda Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan anıtsal yapı, 2008 yılına kadar eski ve yeni eşya alım satım yeri olarak kullanılmakta iken, Kütahya Belediyesince restore ettirilmiş olup, kuyumcular çarşısı olarak faaliyet göstermektedir.

 

 

RÜSTEM PAŞA (MEDRESESİ) EL SANATLARI ÇARŞISI

Karagözpaşa Camii civarında Balıklı Caddesinde bulunan, Kütahya’ nın sahip olduğu eski yapılardan biri olma özelliğini taşıyan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Veziri-Azam’ı aynı zamanda damadı olan Rüstem Paşa tarafından 1550 yılında yaptırılmıştır. Kitabesi Kütahya Arkeoloji Müzesinde olup, 1930 lu yıllarda yıkılmıştır. Giriş kapısı ve tespit edilebilen kısımları orijinaline uygun olarak restore edilen medresenin orijinal hali bilinmediği için de aslına uyarlanarak yeniden yapılmış, günümüzde Kütahya’ ya özgü yöresel kıyafetlerin ve geleneksel el sanatlarının üretiminin yapılarak sergilendiği bir çarşı haline getirilmiştir.

ALTINTAŞ ÇAKIRSAZ HANI 
 

Altıntaş ilçesi Çakırsaz Köyündedir. Selçuklu dönemi yapısı olan Han, Germiyan Beyliği ve Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Hana, doğu cephesinden eyvanlı yuvarlak kemerli bir kapıdan girilir. Kapının alınlığında, altıgen taşların arasında üçgen tuğla parçalarının oluşturduğu petek bezeme görülür. Hanın girişi kesme taş ve aralarında üçer sıra tuğla, diğer kısımlarda moloz taşların harçla tutturulmasıyla örülmüştür. Han tonoz örtülü üç sahanlı kapalı hanlar grubuna girer. 

Sahanları birbirinden ayıran kemerler tuğla ile, kemer ayakları mermer malzeme ve kesme taş ile örülmüştür. 

Han, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek 2008 yılında hizmete açılmıştır.